Premis Pepe Chiral

Tot un Honor

Premis Pepe Chiral

1. PROLEC

Quan s´acosta la primavera,Valencia reb en entusiasme una de les festes mes importants a nivell Internacional, les Falles, que per la seua importancia, son Festes d´Interés Turistic Internacional, i que esperem que dins de poc siguen declarades per la UNESCO, Patrimoni Cultural Inmaterial de la Humanitat. El haver arrivat a ser festes tan prestigioses, es degut en bona part al enorme esforç i al gran treball de milers de fallers, que dia a dia, any rere d´any, dediquen temps i entusiasme per a continuar i engrandir nostra excepcional festa. Es clar que dins d´eixos fallers que tant treballen per les Falles, de vegades resalten algunes individualitats, que per el seu carisma, el seu talant, la seua personalitat i la seua entrega, destaquen de manera notoria. Eixe es el cas de Pepe Chiral i Montoro. Pepe naix al Canyamelar, inmers en el Districte Marítim, una zona per la que sentía un carinyo molt especial, i que sempre estará lligada a la seua vida. Persona treballadora, capaç i responsable, s´involucra en el mon faller, i tant s´impregna d´ell, que acaba cautiu del verí de les Falles. El curriculum faller de Pepe Chiral es impresionant, a mes está en posesió de multitut de premis i maxims guardons, que son el reconeiximent del mon de les Falles a la seua excepcional entrega, al seu treball encomiable i minuciós. Chiral va ser un defensor a ultrança de les senyes d´identitat valencianes, com son nostra llengua, senyera, cultura i tradicions. Era un enamorat de nostra terra, de nostra ciutat i de nostra festa. En ell trobàvem sempre a un home pròxim, accesible en tot moment, dispost a prestar ajuda a tot aquell que li la solicitara. Dedicat en cos i anima a la defensa de tot alló que respiraba valenciania, entregat al mon faller i vinculat al Marítim, va ser un gran lluitador per la unitat fallera. Unitat que podem vore reflectida en l´Agrupació de Falles del Marítim, la mes nombrosa en el mon de les Falles. Pepe Chiral fon ú d´els seus fundadors, i a ella s´entrega sense reserves, arrivant a ser President i Secretari General, i el primer faller a qui s´otorga l´Insignia d´Or de nostra Agrupació. Un dia otonyal Pepe nos deixá, discretament, en silenci; tal vegada en la mateixa discreció en la que havia vixcut, amb humiltat, destacant sense buscar destacar. S´emportá molts anys d´experiencia, pero nos mostrá la seua manera d´entendre a nostra festa, i nos deixá els seus consells, per a continuar treballant en entusiasme e il.lusió per les Falles. Els que hem tingut el privilegi de compartir amb ell, amistat, treball ó próposits comuns, considerem qu´es mereixedor de ser recordat com a una de les persones relevants en el mon de les Falles, qu´ han deixat la seua impronta, qu´han marcat un rumbo. Que el seu esforç no hi hatja segut en balde, sino que tinga com a fruit la construcció d´un camí cap al engrandiment de la cultura i tradicions de nostra terra, i de nostra festa mes emblemática, les Falles. L´Agrupació de Falles del Marítim, considera que hi han raons i motius mes que suficients, en justa correspondencia amb el seu legat, per a convocar els Premis Pepe Chiral, amb el clar objectiu de perpetuar nostre record i agraiment a tan extraordinari faller, per la seua valuosa contribució en pro de la Valencia Fallera i de nostra Agrupació.

2. OBJECTIUS DEL PREMI

Les Comissions de Falla que formen l´Agrupació de Falles Marítim, han pres la decisió de crear “Els Premis Pepe Chiral”, en l´intenció d´alcançar els següents objetius: A.-Mantindre present en el recòrd, la trajectoria fallera de Pepe Chiral i Montoro destacant l´interés que tenia per la Cultura i els valors valencians, i la seua aportació encomiable al mon de le Falles. B.-Valorar a persones o col.lectius que hagen destacat per aquells principis que defenia Chiral, reconeguts en el mon faller per la defensa de la cultura, la llengua i les tradicions valencianes. C.-Transmetre a través de l´Agrupacio, els distints valors que estos premis tenecom a finalitat

3. BASES DEL PREMI

3.1.- Premis

S´ entregarán dos premis cada exercici natural faller. Les candidatures podrán ser a nivell individual o col.lectiu. El Jurat nomenat a l´efecte será qui desidisca els premis a entregar. sent sempre obligatori, que al menys un d´ells recaiga en persona o entitat del Marítim.

3.2.- Jurat

El jurat estará compost per nou persones: .-Tres d´ells eixirán per sorteig entre els Presidentes de les Falles de l´Agrupació, triant en el mateix sorteig dos suplents, per si alguns dels elegits declinaren la seua participacio. En dit sorteig no participarán les Comissions que resultaren elegides en anys anteriors; d´esta forma a mida que passen les edicions dels premis, totes les falles participarán en este jurat. .- Atres tres membres seràn components de la comissió redactora d´estes normes, alternat.se any rere any, i determinats per un sorteig previ entre ells. .- Els tres membres restants, seràn el President de l´Agrupació i dos Vicepresidents. .- No podrà formar part del jurat qui hi haja segut presentat com candidat al Premi. .- El Secretari General de l´Agrupació, estarà present, redactant i donant fe l´acta del jurat. La decisió del Jurat será inapelable.

3.C.- Candidats al Premi

Podràn presentar candidatures al premi, les Falles pertanyents a l´Agrupació del Marítim. Cada Comissió podrá presentar un màxim de dos candidatures ( individuals o col.lectives), sent al menys una d´elles pertànyent o relacionat amb el Marítim. Es imprescindible l´aportació d´un informe explicatiu dels motius pels que una Comissió realiza la proposta, que junt amb les candidatures se presentaràn en sobre tancat al Secretari General de l´Agrupació del Marítim, en temps i forma. Dit sobre anirà firmat en la seua solapa pel President o representant de la Comissió que presenta candidats, i el Secretari General ho firmarà a la seua recepció. Els guanyadors de l´edició deurán d´haver conseguit majoria absoluta.

3.4.- Dates

La presentació de propostes per part de les Comissions s´entregaràn com data llimit la reunió de l´Agrupació en Novembre. A partir d´esta data el Jurat se reunirà per a triar als premiats. La composiciò del jurat quedarà establida en la mateixa asamblea de Novembre, sent es esta mateixa a on se realizarà el sorteig de les tres places per als Presidents de falla: Encara que això quedarà supeditat al coneiximent de les candidatures presentades. La decisió del jurat se donarà a coneixer en l´Assamblea de Presidents de l´Agrupació del mes de Decembre, fent-la pùblica al dia sigüent en mijos de comunicació i informant als premiats. (Veure Annex 1) L´entrega de premis se realizarà en el Solemne acte de l´Exaltació, pel President de l´Agrupació en la presencia amb l´escenari de les Falleres Majors del Marítim.

3.5.- Patrocinadors

El cost del premi estará incluit dins del presupost anual de l´Agrupació. L´Agrupació es reserva el dret de comptar amb entitats patrocinadores i col.laboradores de l´acte d´entrega de premis, que siguen independents i que no espiguen nominats per al mateix.

4. ESBÓS DEL PREMI

El model original per als Premis Pepe Chiral, ha sigut confeccionat per l´artiste Santiago Díaz i Mansergas, segons esbós que s´adjunta.

Annex 1

Este punt va ser modificat i i ampliat en assemblea de presidents acordant per votació que el lloc d'entrega dels premis deixa de ser obligatòriament a on i com se cita, podent decidir-se segons propose la directiva vigent i posterior votació en l'assemblea de presidents.

També pots