Estatuts

El Nostre Fonament

ESTATUTS II CONGRÉS DE L'AGRUPACIÓ DE FALLES DEL MARÍTIM AVANT PROJECTE DE L'ACTUALIZACIÓ DELS ESTATUTS APROVATS EN EL PLE DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2007

CAPITUL I

Art. 1r

L'Agrupació de falles del Marítim, fundada en l'exercici 1974 - 1975 com a entitat cultural i recreativa d'àmbit faller està constituïda des de llavors i a través del temps per la unitat de les Comissions Falleres del Districte Marítim, amb l'únic fi estretir els seus llaços d'amistat i confraternitat, i al mateix temps, aconseguir unes ventages econòmics i socioculturals que beneficien a la comunitat. Amb un especial interés, en la difusió i en enriquiment de les manifestacions culturals tradicionals i folklóricas del poble valencià, i en la defensa del seu indiscutible i diferenciada personalitat.

Art 2n

L'Agrupació està inscrita en la Delegació d'Hisenda de València, amb el C.I.F.G-46931580. El domicili legal de l'Agrupació, coincidirà amb el del President a l'efecte de correspondència oficial o de les Falles Agrupades.

Art 3r

L'Agrupació es desembolicarà interiorment en règim de comunitat, sent únic i igual el vot de cada Comissió.

Art 4t

L'Agrupació es regirà per la normativa pròpia dels seus Estatuts, que quedaran subjectes al compliment del que disposa el Reglament Faller vigent.

Art 5t

L'Agrupació participarà i col·laborarà conjuntament amb les restants agrupacions falleres pel bé de la Festa Fallera. Art 6t El finançament de l'Agrupació es realizarà: a) Per les quotes de les Comissions integrades en ella, a proposta de la Junta Directiva, i aprovada la seua quantia per l'Assemblea, en cada exercici. b) Per aquells ingressos que lícitament puga aconseguir, tant de persona física, jurídica, o entre públic o privat. c) Per qualsevol altre mijà d'ingressos lícits que estime convenient.

Art 7m

L'Agrupació donarà compte a J.C.F., perquè en prenguen coneixement, dels actes que organize, quan les seues característiques així ho requerisquen. Art 8u Els Òrgans de l'Agrupación son: 1r L'Assamblea General. 2n La Junta Directiva. 3r Les Comissions de Falles agrupades.

Art 9é

L'Assamblea General, és la reunió dels Presidents de les Comissions de Falles integrades en l'Agrupació per a deliberar i prendre acords, com a òrgan suprem de l'expressió de la seua voluntat. Qualsevol falla. Ubicada, o no, en l'àmbit del Districte Marítim, podrà ingressar en l'Agrupació i ser membre de ple dret, sempre que accepte les normes dels Estatuts pels quals es regix i ho aprove l'Assemblea. Els Acords de l'Assamblea General, seran respectats i complits per tots els seus membres, encara que no hagen participat en la reunió, sempre que hagen sigut prèviament citats, i els seus acords corresponguen a l'orde del dia prèviament establit, exceptuant els casos especials descrits en estos Estatuts. Les resolucions de l'Assamblea General seran inapel·lables.

Art 10é

L'Assamblea estarà presidida pel President de l'Agrupació qui assenyalarà l'Orde del dia. Canalizarà els debats i mantindrà degudament l'orde. Estarà assistit per la resta de la Junta Directiva. En absència del President, serà substituït pel càrrec de la Directiva designat per la seua propi orde. Art 11é Se celebrarà, una Assamblea mensual: amb la possible excepció dels mesos de Julio i Agost. L'última Assamblea se celebrarà, abans del 15 de maig, en la que es donarà lectura a l'extracte de comptes i Memòria Anual resumit de la gestió de la Junta Directiva, que precisarà ser aprovat per l'Assamblea per a procedir al tancament de l'exercici en qüestió. Cada Falla agrupada rebrà un exemplar de la Memòria Anual i l'extracte de comptes. L'Assamblea triarà durant l'exercici dos representants de Falles agrupades, que formaran la Comissió de Control a què podran optar tots els Presidents de les Falles agrupades. Esta Comissió de Control, al menys una vegada a l'any, haurà de comprovar la gestió comptable i la situació financera de l'Agrupació, que els serà presentada pel comptador i tresorer de la Junta Directiva. L'informe d'esta comprovació serà presentada en l'Assamblea de tancament de l'exercici. Les Falles que estiguen representades en la Comissió de Control, no tornaran a estar en la mateixa en un termini de cinc anys. Art 12é Totes les Assamblees seran convocades per escrit, excepte excepció molt justificada en la que es farà constar l'orde del dia: Secretaria alçarà Acta la qual serà llegida i proposta per a la seua aprovació en la següent Assamblea Art 13é Les Assamblees que se celebren en primera convocatòria, precisaran l'assistència de la mitat més un de la totalitat de les falles agrupades. No succeirà així en segona convocatòria, que podrà celebrar-se qualssevol siga el nombre de Comissions assistents.

Art 14é

En les Assamblees es tractaran els punts de l'orde del día.Tambè podran presentar-se i votar-se, com a cas excepcional, propostes presentades preferentment a l'inici de l'Assamblea, sempre que es considere la seua urgència. La votació per a admetre les propostes requeriran la mitat més un del cens de les falles agrupades. Els acords en les Assamblees Generals, s'adoptaran per majoria dels vots favorables sobre els desfavorables, sense tindre en compte les abstencions, vots nuls o en blanc.

Art 15é

Les Assamblees Extraordinàries podran convocar-se per qualsevol mitjà de comunicació. En quant es done per finalizat el tema que va causar la seua convocatòria s'alçarà la sessió. L'Assamblea tindrà caràcter d'Extraordinària, amb tema únic a tractar, en:
a) elecció del President i Moció de Censura contra este.
b) les qüestions que per la seua especial transcendència així ho acorde la Junta Directiva.
c) Quan ho sol·licite, com a mínim, el vint-i-cinc per cent del total de Falles agrupades per mijà d'un escrit de sol·licitud de convocatòria del tema a tractar, amb els noms, DNI i firma dels Presidents sol·licitant, així com la comissió que representen, havent de celebrar-se abans de quinze dies a comptar de la data de sol·licitud.

Art 16é

Les votacions s'efectuaran segons la fórmula que indique la Presidència i aprove l'Assamblea, excepte en les votacions especials establides en estos Estatuts. També podrà realizar-se votació secreta, quan ho sol·liciten en les Assemblea, un mínim de deu Presidents de Falla. En cas d'empat en una votació, podrà haver-hi nou debat abans de tornar a votar. Si després de repetir la votació persistira l'ampate serà rebujada la proposta.

CAPITUL III LA JUNTA DIRECTIVA I LA SEUA ESTRUCTURA FUNCIONAL

Art 17é La Junta és l'organisme que per delegació de les Falles Agrupades, exercix la funció coordinadora entre les mateixes, amb vista a la celebració de les activitats i actes de qualsevol classe.

Art 18é

És competència del President: a) Convocar, presidir i dirigir totes les Assamblees Generals. b) Comunicar a l'Assamblea les propostes de qualsevol Falla Agrupada.
c) Informar en Assamblea General de les gestions realizades.
d) Assistir i representar a l'Agrupació en Junta Central Fallera, en la reunions d'Agrupacions i en qualsevol altre organisme o entitat.
e) Convocar reunions amb qualsevol Delegació de les Comissions agrupades, quan les activitats a desenrollar així ho aconsellen, prèvia notificació als Presidents.
f) Poder adoptar decisions sense prèvia consulta a l'Assemblea, quan l´urgència del cas així ho requerisca, obligant-se a comunicar-ho en la primera Assamblea per a la seua aprovació o modificació.
g) Administrar les subvencions econòmiques que es perceben, així com altres ingressos que es puguen aconseguir, donant compte a l'Assamblea al final de l'exercici, o quan esta ho sol·licite.
h) Custodiar i mantindre els arxius de l'Agrupació en perfecte estat, i traspassar els mateixos, quan per acord de l'Assamblea canvie la Presidència de l'Agrupació.
i) Velar perquè l'esperit i la lletra d'estos Estatuts, no siguen desvirtuats i siguen complits per totes les Comissions de falla agrupades.
J) I aquells altres funcions que li confiaren estos Estatuts o l'Assamblea General.

CAPITUL IV LA JUNTA DIRECTIVA I LA SEUA ESTRUCTURA ORGÀNICA

Art 19é 1

El President serà triat en Assamblea General Extraordinària convocada a este efecte, haurà de pertànyer a una falla agrupada i en cap cas podrà ostentar el mateix càrrec en la seua comissió. En esta Assamblea podrà presentar la seua directiva per a la seua aprovació. Podrà optar a la Presidència de l'Agrupació, qualsevol membre pertanyent a una comissió agrupada que haja estat censat en J.C.F. els cinc últims anys. La candidatura últims la dirigirà per escrit a la Secretària de l'Agrupació des del 20 de Març fins a 5 dies abans de l'Assamblea.

Art 19é 2

Per a l'Elecció de President es faran un màxim de 3 Assamblees. Les dites Assamblees seran de caràcter extraordinari i les convocarà el secretari general en Funcions. Entre elles haurà d'haver-hi entre 7 i 15 dies. Si després d'estes Assamblees no isquera candidat es passarà a una votació entre les falles assistents en què en la que es decidirà entre la dissolució de l'Agrupació, formar una Gestora o qualsevol altre acord que adopte l'assamblea.

Art 20é

En la primera Assamblea Ordinària el President proposarà la composició de la Junta Directiva, que haurà de ser aprovada pels Presidents, si no ho haguera fet en l'Assamblea d'Elecció. En cap cas els membres de la Junta Directiva, podràn ostentar el càrrec de President en la Comissió de la seua Falla. No es podrà optar a càrrec directiu, si els tres últims anys no s'ha estat censat en una Falla. El màxim de Directius de l'Agrupació que pertanyen a una comissió de falla agrupada, no sobrepassarà el 25% a l'alça, del total de membres de la Junta Directiva.

Art 21é

La Junta Directiva estarà formada, com mínim, per:
-El President -Tres vicepresidents
-El Secretari General
-Un Secretari
-Un Tesorero-Contador
–les delegacions que el President considere necessari per a les activitats a realizar. El President podrà incorporar nous membres a la Junta Directiva, durant l'exercici, amb l'aprovació prèvia de l'Assemblea General. Constituïda la Junta Directiva, al començament de cada exercici, la seua composició serà notificada, per escrit a J.C.F., junt amb la realición de les Falles agrupades.

Art 22é

Els membres de la Junta Directiva cessaran en la mateixa, si causen baixa en el cens de les Falles integrades en l'Agrupació. La seua destitució podrà realizar-la el President de l'Agrupació, sempre que existisquen motius greus, o un manifest incompliment de les seues funcions, havent d'informar després de l'Assamblea, per a la seua aprovació.

CAPITUL V LES COMISSIONS DE FALLA AGRUPADES

Art 23é

Les Comissions agrupades hauran de complir les obligacions que acorde de l'Assamblea. El seu incompliment podrà ser causa d'expulsió, si així ho aprova l'Assamblea General convocada amb este fi. Per a reingressar, será indispensable que liquiden el deute origen de l'expulsió i facen efectiu l'import de la quota anual establida. El seu reingrés haurà de ser autorizat per l'Assamblea General.

Art 24é

Les Comissions estaran representades en les Assamblees, pel President o persona en qui delegue, degudament acreditada, la qual tindrà dret a veu i vot. La taula podrà exigir l'acreditació, quan ho estime convenient.

Art 25é

ón obligacions de les Comissions integrades en l'Agrupació:
a) Abonar la quota anual, la qual es farà efectiva durant el primer trimestre d'exercici.
b) Abonar, si les situació econòmica així ho justifica, la part que li corresponga en els gastos de l'Exaltació de les Falleres majors de l'Agrupació, abans de la seua celebració, inclús en el cas que de que no participen.
c) Assistir a les Assamblees, respectant i complint els seus acords.
d) Assistir a les reunions prèvies de les activitats a què concórreguen, abonant la seua quota de participació en les dates que es fixen.
e) Col·laborar amb l'Agrupació, cedint el seu Casal per als actes que siguen requerits. Tota comissió agrupada acceptarà les normes que en cada campionat, s'establisquen per part de la Junta Directiva de l'Agrupació. No es podrà accedir als premis de laboriositat o activitat, si els haguera, quan s'incomplisquen els acords de sancions a aplicar en cada cas presentats per la Junta Directiva i aprovats per l'Assamblea.

Art 26é

Són drets de les Comissions integrades en l'Agrupació:
a) Que el seu Presidents siguen electors i els seus membres elegibles per al càrrec de President de l'Agrupació.
b) Formular propostes i participar amb veu, en les Assamblees.
c) Rebre la informació necessària per a l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions.
d) Participar en totes les activitats que exercix l'Agrupació.
e) Sol·licitar aclariments per escrit de la situació econòmica de l'Agrupació i de la seua gestió sociocultural que haurà de ser contestada en un termini no superior a 15 dies hàbils.
f) Ser defeses i recolzades, en qualsevol problema d'índole faller, en que estan immerses, si així ho sol·liciten i ho aprova l'Assamblea.
g) Tots els que dimanen d'estos Estatuts i dels acords de l'Assamblea.

CAPITUL VI ACTIVITATS, MANIFESTACIONS I TEMES DIVERSOS

Art 27é

Les activitats de l'Agrupació podran ser de tipus econòmic, com a rifes, loteries, etc., i socioculturals. La seua realizació haurà de ser aprovada per l'Assamblea General i la participació serà voluntària.

Art 28é

La Junta Directiva podrà condicionar, prèviament, la mínima quantitat de participants i si és el cas, l'imprescindible muntant econòmic, que serà abonat a l'inscriure's o al retirar els justificants de participació, en qualsevol activitat. Art 29é L'Agrupació celebrarà en cada exercici, un acte d'Homenage- Exaltació de les Falleres Majors de l'Agrupació, de caràcter obligatori per a totes les Comissions agrupades.

RECOMPENSES

Art 30é

L'agrupació té instituïdes les insígnies: d´Argent i d´Or, per a premiar als que ho meresquen pel seu molt rellevant i meritòria labor, en pro de la Festa fallera en general i de l'Agrupació en particular, amb el seu corresponent títol acreditatiu. La seua concessió precisarà ser aprovada per l'Assamblea General, per mijà de votació secreta, a proposta de la Presidència de l'Agrupació de l'asamblea del mes de Desembre, la qual figurarà en l'Orde del dia de la convocatòria del mes de Gener a què acompanyarà còpia de la sol·licitud. Es votarà en l'Assamblea de Gener i la seua concessió serà aprovada per la majoria simple de les falles presents.

Art 31é

L'Assamblea atorga permanentment la seua insígnia PLATEJADA:
a) A les Falleres Majors i Falleres Majors Infantils de les Falles agrupades
b) Als Presidents, majors i infantils de les falles agrupades i als components de la Junta Directiva en el seu primer any exercint el càrrec, i des de l'exercici 1994-95.

Art 32é

L'Assamblea General atorga permanentment la seua insígnia d´Argent amb el seu títol acreditatiu:
a) President de l'agrupació en el seu primer exercici.
b) Presidents de les Comissions agrupades, en l'exercici de les seues funcions, que hagen exercit el seu càrrec durant sis anys integrats en l'Agrupació. Així mateix, als membres de la Junta Directiva, al sext any d'exercir el càrrec.
c) A les Comissions de Falles Agrupades, amb vint-i-cinc anys d'antigüetat, justificats amb censos de Junta Central Fallera i un mínim de deu anys agrupades.

Art 33é

L'Assamblea General de l'Agrupació atorga permanentment la seua insígnia d´Or amb el seu títol acreditatiu, sempre que s'este en possessió de la d´Argent: a) A les Comissions de falles agrupades amb cinquanta anys d'antigüetat, justificats amb censos de Junta Central Fallera , o si no n'hi ha, justificats amb censos de Junta Central Fallera, o si no n'hi ha, justificat fehacientment, per mijà de proves documentals i un mínim de quinze anys agrupada. b) Al President de l'Agrupació al quint any d'exercir el càrrec. c) Als Presidents de les comissions agrupades, que en l'exercici de les seues funcions, hagen exercit el càrrec durant 20 anys integrats en l'Agrupació. d) Als membres de la Junta Directiva als 20 anys d'exercir el càrrec. Es podran computar per a completar els anys, la suma de què hagen exercit el càrrec de President de falla amb què haja sigut directiu de l'Agrupació.

Art 34é

Com a especial deferència, s'otorgarà la insígnia d´Or honorífica, a la Fallera Major i Fallera Major Infantil de València, si pertanyen a una falla agrupada.

Art 35é

Com a excepció, es faculta el President de l'Agrupació, perquè si és el cas, puga concedir i imposar la insiginia d´Argent honorífica a: a) A la Fallera Major i Fallera Major Infantil de València. b) A les components de les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València que pertanguen a una falla agrupada. c) Als que al seu criteri ho meresquen per la seua especial col·laboració desinteressada, fins a un màxim de dos insígnies per any, abligánse a comunicar a l'Assamblea.

Art 36é

Qualsevol recompensa podrà ser impugnada per l'Assamblea.

Art 37é

Totes les recompenses hauran de ser imposades, si és possible, en l'acte de l'Homenaje-Exaltación de les Falleres Majors.

DISPOSICIONS FINALS 1º


1er Per a qualsevol dubte sobre la interpretació d'allò que s'ha establit en estos Estatuts i en cas de necessitat peremptòria el President podrà adoptar qualsevol resolució, donant compte a la primera Assamblea que se celebre per a la seua aprovació o modificació.
2º Per a qualsevol modificació d'estos Estatuts, hauran d'observar-se els mateixos tràmit que per a la seua aprovació.
3º La convocatòria per al III Congrés de l'Agrupació de Falles del Marítim, s'efectuarà en Assamblea General Extraordinària, convocada a este efecte. L'Assamblea aprovarà els seus objectius i normes de funcionament.